Privacy Policy

  1. Algemeen

  Galaxy Travel, met maatschappelijke zetel te Waalbrugstraat 30, 9032 Wondelgem en ingeschreven bij de KBO onder nummer XXXX.XXX.XXX (hierna ” Galaxy Travel“) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Galaxy Travel wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Galaxy Travel wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Galaxy Travel vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Galaxy Travel verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

  Galaxy Travel nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen.

  1. Toepassing

  Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Galaxy Travel website(s).

  De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

  Galaxy Travel streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Galaxy Travel uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Galaxy Travel u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

  1. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

  Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  De persoonsgegevens die Galaxy Travel verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die Galaxy Travel verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

  Galaxy Travel treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

  Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Galaxy Travel’s producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Galaxy Travel voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Galaxy Travel.

  1. Doeleinden

  Galaxy Travel verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

  Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

  • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
  • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
  • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
  • Wanneer Galaxy Travel daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

  Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Galaxy Travel persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

  Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

  Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor Galaxy Travel’s nieuwsbrief, dan heeft Galaxy Travel in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Galaxy Travel in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Galaxy Travel alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Galaxy Travel, zal Galaxy Travel u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal Galaxy Travel ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens.

  Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

  Galaxy Travel gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

  Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Galaxy Travel.

  Galaxy Travel kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Galaxy Travel meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

  Om prestaties op te volgen.

  Galaxy Travel kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

  Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  In heel wat gevallen is Galaxy Travel wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Galaxy Travel worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

  Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

  Galaxy Travel kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Galaxy Travel uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en Galaxy Travel’s processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

  1. Verstrekken van gegevens aan derden

  Galaxy Travel verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

  Er een wettelijke verplichting is.

  Galaxy Travel verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

  Er een gerechtvaardigd belang is voor Galaxy Travel of de betrokken derde.

  Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

  Galaxy Travel toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

  Indien Galaxy Travel op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt Galaxy Travel uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

  Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Galaxy Travel alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

  In sommige gevallen gebruikt Galaxy Travel anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

  1. Rechten van de betrokkene

  U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Galaxy Travel, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

  U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 9 van deze Privacy Policy. Galaxy Travel zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

  Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 9 van deze Privacy Policy.

  Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

  Recht op bezwaar

  U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Galaxy Travel. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Galaxy Travel de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Galaxy Travel dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Recht op inzage en transparantie

  U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

  • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
  • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
  • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
  • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
  • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
  • Welke rechten u heeft.

  Recht op rectifictie en gegevenswissing

  U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan onze klantendienst gecontacteerd worden vanaf een geregistreerd adres of kunnen uw gegevens aangepast worden via het online portaal “my.Galaxy Travel.com”. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

  U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

  1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
  2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
  3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Galaxy Travel;
  4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
  5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Galaxy Travel rust.

  Galaxy Travel zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Galaxy Travel eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

  Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Galaxy Travel. Galaxy Travel kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Galaxy Travel bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

  Recht op beperking van de verwerking

  Ook heeft u als betrokkene het recht om van Galaxy Travel de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

  1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Galaxy Travel in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
  2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  3. Galaxy Travel heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Galaxy Travel zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Galaxy Travel.

  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Galaxy Travel te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Galaxy Travel te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

  1. Bewaartermijnen

  Galaxy Travel bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

  De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Galaxy Travel bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

  1. Cookies & de website

  Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met Galaxy Travel deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert Galaxy Travel ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

  Website

  Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Galaxy Travel enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

  Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Galaxy Travel behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

   

  Cookies

  Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd). Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat uw keuzes daarbij zijn, zie puntje 11 voor meer informatie omtrent onze cookie policy.

  1. Contactgegevens

  Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

  Galaxy Travel nv
  Attn: Data Protection Team
  Waalbrugstraat 30, 9032 Wondelgem, België
  Tel: +32 78 995 653
  e-mail:data.protection@galaxy-travel.be

  1. Wijzigingen

  Galaxy Travel behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  1. Cookie policy

  Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

  Analytics

  De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de Eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om Gebruikersgedrag in kaart te brengen.

   

  Google Analytics (Google)

  Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

  Google kan mogelijks de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy – Opt Out

   

  De Gebruiker contacteren

  Contactformulier (Deze Applicatie)

  Door het invullen van hun Gegevens op het contactformulier, verstrekken de Gebruikers toelating aan deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.

  Verzamelde Persoonlijke Gegevens: Naam, E-mail en Telefoonnummer.